Brief en bijlage van 20 mei over de onderwijsactiviteiten voor de rest van het schooljaar 2019-2020:

KLIK HIER voor de brief

KLIK  HIER voor de bijlage


Brief van 20 mei over de bevordering:

KLIK HIER voor de brief


Brief 11 mei:

Betreft: voortgang onderwijs

Geachte ouder(s)/verzorgers(s), beste leerlingen,

Graag brengen we jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de plannen die we hebben voor de rest van dit schooljaar. Het is een lange brief geworden, maar er is veel dat we met jullie willen delen.

Opening scholen
Sinds de meivakantie zijn we alweer een schoolweek en een persconferentie verder. In de laatste persconferentie is aangekondigd dat scholen voortgezet onderwijs vanaf 1 juni weer open gaan.
Het officiële besluit daartoe wordt echter pas op 20 mei genomen.
We zouden niets liever willen dan alle leerlingen weer met open armen op school ontvangen, maar dat gaat helaas niet. De eis dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar moet houden, maakt dat onmogelijk.

Aanpak Eckartcollege
We zetten het onderwijs online als basis voort. Daarnaast willen we de school open stellen voor de volgende activiteiten:
• zoals we in een brief voor de meivakantie al aangekondigd hebben, sluiten we het schooljaar af met een testweek. Deze zal over twee weken verspreid worden zodat we kunnen voldoen aan de RIVM-voorschriften;
• we willen graag per klas een mentoruur inplannen. We vinden het belangrijk dat de mentor alle leerlingen ziet en spreekt en dat de leerlingen elkaar weer zien en spreken. Door dit in de aula of gymzaal te plannen kunnen we aan de RIVM-maatregelen voldoen;
• ter voorbereiding op de testweek willen we hulpuren in de middag organiseren. Leerlingen kunnen zich daarvoor inschrijven. We zullen een maximum moeten stellen vanwege de 1,5 meter afstand maatregel.
We onderzoeken momenteel hoe we dit het beste kunnen organiseren;

• daarnaast kan het zijn dat leerlingen individueel naar school komen voor begeleiding, een presentatie of een gesprek na afspraak met de desbetreffende docent.
Voor deze activiteiten kunnen we het zo organiseren dat we voldoen aan de voorschriften op een verantwoorde wijze. Daarbij zullen we ook een groot beroep moeten doen op de verantwoordelijkheid van de leerlingen zelf. We informeren jullie tegen die tijd nog nader.

Bevordering
Er ligt een voorstel bij de medezeggenschapsraad om de bevorderingsnormen als volgt aan te passen: alle leerlingen die de norm niet halen, worden besproken. Bij de bespreking spelen werkhouding en een reëel perspectief op succes in een volgend leerjaar een rol. Voorafgaand aan de bespreking bespreekt de mentor met ouders en leerling de situatie. Eventueel opgelopen achterstanden door de aanpassing van het onderwijs die voor alle leerlingen gelden, spelen natuurlijk geen rol bij de bevordering. Voor volgend schooljaar zullen we een bijspijkerprogramma organiseren, daar waar het nodig is.
Zodra de MR zich uitgesproken heeft, zullen we jullie op de hoogte brengen.

Aanpassing Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor 3 mavo, 4 havo en 4 en 5 vwo
Er ligt een voorstel bij de medezeggenschapsraad om het PTA aan te passen. Dit is nodig omdat de derde testweek vervallen is. Het Ministerie van Onderwijs heeft toestemming gegeven voor aanpassing van het PTA. Onderdelen mogen vervallen of samengevoegd worden met andere testen. Ook mogen testen op een andere wijze afgenomen worden, bijvoorbeeld door een praktische opdracht. Jullie worden door de adjunct-directeuren en de vakdocenten op de hoogte gebracht.

Uitslag enquêtes en aanpassing online onderwijs dit schooljaar
We hebben enquêtes afgenomen onder leerlingen en ouders. Leerlingen geven het online onderwijs een 7. Hieronder vinden jullie de belangrijkste conclusies uit de enquêtes. We leggen naar aanleiding van deze conclusies ook nog een aantal vragen voor aan de docenten. We zullen jullie op de hoogte brengen van eventuele aanpassingen aan het online onderwijs voor dit schooljaar.

Leerlingen (472 leerlingen hebben de vragenlijst ingevuld)
• Leerlingen zijn over het algemeen tevreden over het mentoraat en de hulp die zij van vakdocenten krijgen;
• Er is weinig controle op het werk dat gedaan wordt;
• Wat leerlingen betreft mogen de lessen iets langer;
• Er is behoefte aan (een structureel moment voor) het stellen van vragen;
• Er is sterke behoefte aan eenduidigheid wat betreft de plaats van huiswerk/opdrachten/materiaal (Magister);
• Leerlingen zouden het fijn vinden het gezicht van de docent te zien (camera aan).

Ouders (179 ouders hebben de vragenlijst ingevuld)
• Ouders zouden graag meer contact met de mentor of tussen mentor en kind zien;
• Over de lengte van de lessen zijn ouders verdeeld: een kleine meerderheid vindt 20 minuten precies lang genoeg, de overige ouders zouden iets langere lessen beter vinden.
Ook hier speelt de behoefte van leerlingen om vragen te kunnen stellen een rol;

• Ouders geven aan dat het fijn is om de instructie of theorie later ergens terug te kunnen lezen (PPT of filmpje in bestanden bij Teams), zodat zij hun kind eventueel kunnen helpen bij het huiswerk;
• En ook hier komt het signaal dat er behoefte is aan eenduidigheid wat betreft de plaats van huiswerk/opdrachten/materiaal (Magister).

Volgend schooljaar
We zullen ons moeten voorbereiden op verlenging van alle maatregelen tot in het volgend schooljaar. Daar gaan we binnenkort mee aan de slag. We zullen in scenario’s moeten denken, omdat de situatie
onvoorspelbaar is. Via de diverse overleggroepen zoals de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad willen we ophalen wat er leeft onder alle groepen. We houden jullie op de hoogte.

We proberen er het beste van te maken voor de leerlingen. We wensen iedereen sterkte en de kracht om vol te houden.

Met hartelijke groet namens de directie,

Claire Arts, rector


Brief 16 april:

Eindhoven, 16 april 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Voordat de meivakantie begint, willen we jullie informeren over onze plannen voor de rest van dit schooljaar.

In de meivakantie vindt de persconferentie van het kabinet plaats over mogelijke heropening van de scholen. Wat er dan besloten wordt, weten we nu natuurlijk nog niet. Wij verwachten echter niet dat we na de meivakantie de draad van voor de coronacrisis gewoon weer op kunnen pikken. Ons plan is daarom gebaseerd op het scenario dat we doorgaan met online onderwijs. Daarbij willen we het mogelijk gaan maken om leerlingen in kleine groepen naar school te laten komen.

Wat betekent dat voor dit schooljaar?

· Periode 3 en 4 worden samengevoegd wat cijfers betreft. In Magister vind je binnenkort de indeling van dit schooljaar in drie in plaats van vier rapportperiodes.

· Testweek 3 ging niet door en wordt ook niet ingehaald.

· Het Ministerie van OCW staat toe om het PTA van voor-examenklassen aan te passen. Er zijn veel toetsen niet doorgegaan. We zijn nu bij de verschillende vakken aan het inventariseren of deze kunnen vervallen, kunnen worden samengevoegd met andere toetsen of later moeten worden ingehaald. We zullen daarbij zorgvuldige afwegingen maken. Nadere informatie volgt nog.

· De testweek aan het einde van het schooljaar gaat wel door. In verband met de veiligheid van leerlingen en medewerkers zullen we daarbij de RIVM-richtlijnen volgen. De lengte van de testen is bovendien maximaal 50 minuten. De inhoud van elke test staat in de studieplanner en wordt toegelicht door de vakdocent tijdens de online lessen.

· Voor de laatste periode wordt voor elk vak een studieplanner gemaakt. Op die manier is voor leerlingen duidelijk wat van hen verwacht wordt. Zoals gebruikelijk is deze planner binnenkort te vinden in de studiewijzer van het betreffende vak in de ELO van Magister.

· Elke vakdocent blijft de vorderingen van de leerlingen volgen. Dat kan via een opdracht, mondelinge vragen of tests, een diagnostische toets enz. Dat verschilt per vak en ook dit is terug te vinden in de studieplanner.

· Docenten beoordelen ook de werkhouding van de leerlingen. Dan gaat het om zaken als aanwezigheid in de les, meedoen in de les en huiswerk maken.

· Aan het eind van het schooljaar worden alle leerlingen die de overgangsnorm niet halen, besproken. Bekeken wordt of de leerling een reële kans heeft het volgend schooljaar aan te kunnen.

· Na de meivakantie neemt de mentor contact op met ouders van zijn/haar leerlingen. Voor leerlingen die er (nog) niet goed voor staan, wordt een plan van aanpak gemaakt voor de rest van het schooljaar.

Dit zijn de plannen zijn tot aan de zomervakantie. Het blijft allemaal nog wat onzeker, maar zo is voor iedereen iets duidelijker hoe de laatste maanden eruit gaan zien. We wensen iedereen heel veel succes voor de laatste periode.

Blijf ondertussen niet zitten met eventuele vragen of zorgen. Neem als er iets is op tijd contact op met de mentor.

De omstandigheden kunnen er natuurlijk toe leiden dat we de plannen weer aan moeten passen. Dan zullen we jullie zo snel mogelijk informeren.

We wensen iedereen nu eerst een goede meivakantie toe. We moeten allemaal thuisblijven, maar probeer wel even te ontspannen. In de bijlage een opsteker die gemaakt is door onze gymdocenten (zie ook Facebook en Instagram van Eckartcollege).

Met hartelijke groet namens de directie,

Claire Arts, rector


Brief 1 april:

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het kabinet heeft besloten dat vanwege het coronavirus alle maatregelen van kracht blijven tot en met 28 april. Dit betekent dat onze school dicht blijft tot en met de meivakantie (3 mei).

Op Goede Vrijdag (10 april) staat een studiedag gepland en een lesvrije dag voor leerlingen. Een dagje offline om op adem te komen.

Sinds 18 maart verzorgen we (online) onderwijs op afstand en daar gaan we dus nog mee door. Binnenkort volgt een korte enquête onder leerlingen om tips en tops op tehalen. Zo kunnen we samen het onderwijs online verder ontwikkelen.

De ouderavond van 12 mei zal niet doorgaan, nu we de derde periode niet zoals gebruikelijk met een rapport af hebben kunnen sluiten Als u vragen heeft of u zich zorgen maakt, kunt u de mentor mailen en eventueel een telefonische afspraak maken. Dat kunt u ook doen als u als ouders advies wil inwinnen over de begeleiding van uw kind bij het onderwijs op afstand.

Nu de school langer dicht blijft en we op deze manier verder moeten gaan, zullen we ons buigen over een goede manier om de vorderingen van de leerlingen bij te houden zodat we straks een goed bevorderingsbesluit kunnen nemen. Uiteraard houden we rekening met deze uitzonderlijke omstandigheden. U ontvangt daar nog nader bericht over.

Voor leerlingen met ouders werkzaam inde cruciale beroepsgroepen blijft onze school open voor opvang. Ouders die hiervan gebruik willen maken, kunnen dat doorgeven via de adjunct-directeur van de afdeling.Het blijven ongewone en ongewisse tijden, vooral voor die mensen die door het virus besmet zijn.

Ik wens hen een voorspoedig herstel en ik hoop dat u en uw naasten gezond zijn en blijven.

In de week van 20 april wordt duidelijk gemaakt hoe de werkelijkheid er na 28 april uit komt te zien. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met hartelijke groet namens de directie,

Claire arts, rector


Brief 27 maart:

Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s),

Er is gisteren en vanmorgen hard gewerkt door onze roostermakers om jullie zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over het nieuwe rooster voor de schoolexamens.

In de loop van vandaag komt het rooster al op de website te staan. Het wordt voor nu nog een rooster zonder tijden en locatie, maar wel met de verdeling van de testen per dag tijdens de twee schoolexamenweken.

We hebben zoveel mogelijk de oorspronkelijke volgorde van testen aangehouden. Daarbij zijn zes dagen testweek uitgebreid naar 9 dagen testweek. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat er niet te veel leerlingen tegelijkertijd op school zijn. Bovendien hebben jullie dan meer tijd om de testen voor te bereiden.De meeste testen zullen plaats vinden in de gymzaal (die met wanden is verdeeld in drie delen) en de aula. Deze locaties zijn volledig naar de richtlijnen van het RIVM ingericht met ruime afstand tussen de tafels en ruime gangpaden. Daardoor is de anderhalve meter afstand in alle gevallen gegarandeerd. Uiteraard geldt daarbij dat iedereen zich ook naar die richtlijnen zal moeten gedragen. Jullie ontvangen nog een mail met gedragsregels voor het betreden van het schoolterrein en de gymzaal en aula (of het lokaal in een enkel geval).

Uiterlijk volgende week woensdag, 1 april, vinden jullie op de website het rooster met tijden en locaties.

De stof voor het schoolexamen per vak is bekend uit het PTA en via de docenten. Jullie kunnen bij de docenten terecht voor vragen hierover. Het lesrooster zoals het tot nu toe gold, gaat volgende week nog door. Het is dus komende week nog mogelijk contact met de docenten te hebben voor les en vragen.

Je kunt natuurlijk ook altijd bij de mentor terecht als je extra steun wel kunt gebruiken.

De herkansingsregeling blijft onverkort gelden. Dat houdt onder meer in dat het laagste cijfer vervalt voor de vakken waarvoor dat aangegeven is in het PTA. 

Er komt waarschijnlijk nog een extra herkansingsmogelijkheid na afronding van het schoolexamen. Daarover moeten we nog informatie krijgen van het Ministerie van Onderwijs.

We wensen jullie veel succes met de voorbereiding.

Namens de directie,

Claire Arts, rector


Brief 26 maart:

Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s),

We hadden ons allemaal een heel andere afronding van jullie tijd op het Eckart voorgesteld. We kunnen ons allerlei emoties bij jullie voorstellen. Voor de één zal het wegvallen van het Centraal Examen een opluchting zijn, de ander zal het jammer vinden. Maar niemand vindt het leuk dat we het nu moeten doen met filmpjes, appjes, telefoontjes, foto’s en streams. De dynamiek van een school vol leerlingen en docenten is dan toch veel fijner! In de bijlage een gedicht dat dit gevoel wat ons betreft mooi uitdrukt. 
We gaan de schoolexamens zo goed mogelijk met jullie afronden. Daar hebben we inmiddels plannen voor gemaakt. De schoolexamenweek die oorspronkelijk gepland stond voor komende week, start maandag 6 april en zal twee weken duren. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om ​een aantal vakken op afstand af te ronden in plaats van met een schriftelijke toets. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat er niet te veel leerlingen tegelijk in het schoolgebouw aanwezig hoeven te zijn. We hebben daarna vanaf de meivakantie tot begin juni de tijd om gemiste onderdelen in te halen. Daar informeren we jullie tegen die tijd over.
Mochten er vanuit de Overheid nieuwe richtlijnen volgen, dan zullen we waar nodig de plannen aanpassen.

Voor nu vinden we het belangrijk dat de leerlingen weten waar ze aan toe zijn. Leerlingen kunnen zich nu, samen met hun docenten, verder voorbereiden op het schoolexamen. De lessen van de eindexamenklassen zullen voor komende week in het rooster worden teruggeplaatst. Het rooster voor de schoolexamenweken zal vanaf woensdag te vinden zijn op de website. 

We krijgen nog nadere informatie van het Ministerie van Onderwijs over hoe het schoolexamen tot een diploma zal leiden en blijven jullie informeren.

Met hartelijke groet namens de directie,

Claire Arts, rector

Brief 24 maart:
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,
Het besluit is genomen door de minister van onderwijs: de centraal examens gaan niet door. De schoolexamens gaan bepalen of een leerling geslaagd is of niet. Dit besluit is te begrijpen​ gezien de huidige omstandigheden die uniek zijn. Maar het betekent wel schakelen voor ons allemaal. Wij gaan in elk geval ons best doen voor de leerlingen.

De minister heeft ons de tijd gegeven tot 6 juni om de schoolexamens af te ronden.

Het dringende advies ​van de minister is om de fysieke afname (dat wil zeggen:”vindt plaats op school”) van schoolexamens met groepen leerlingen tot na 6 april uit te stellen.
Voor nu betekent het besluit van de minister het volgende:
  • de schoolexamenweek die gepland is voor volgende week wordt verzet naar een later moment;
  • er volgt eind deze week een nieuwe planning van de schoolexamens en de inhaalmomenten;
  • mondelingen gaan wel door zoals gepland (waar mogelijk via Teams of anders op school);
  • de lessen online gaan komende week door ter voorbereiding op de schoolexamens;
  • we nemen contact op met Lyceo over de examentrainingen in de meivakantie. Jullie ontvangen daar nader bericht over.
Wij nemen nu dus even de tijd en de rust om de afname van de schoolexamens zo goed mogelijk te plannen en doen daarbij een beroep op jullie geduld. We wachten ook nog op verdere regelgeving en overleg met ons bestuur.
We raden de leerlingen aan de tijd te benutten om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de schoolexamens.
Voor dringende vragen kunnen jullie via de mail terecht bij de adjunct-directeuren.

Tot slot wens ik iedereen sterkte met de verscherpte maatregelen tot 1 juni en een goede gezondheid toe.

Met hartelijke groet namens de directie,
Claire Arts, rector

Brief 20 maart:

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,
Na de eerste dag online lesgeven, hebben we gisteren tijdens onze studiedag de eerste ervaringen met elkaar besproken.
Er gaat verrassend veel goed en er kunnen ook zeker nog zaken verbeterd worden. 
We doen ons uiterste best maar vragen nog steeds om begrip voor het feit dat het allemaal nieuw is voor ons.
De meeste leerlingen kunnen goed omgaan met deze andere vorm van onderwijs. Het is even wennen natuurlijk en het vraagt ook van leerlingen een positieve en meewerkende houding. Het is daarom fijn als ouders een vinger aan de pols houden of het online-onderwijs bij leerlingen goed verloopt.
Inmiddels heeft het kabinet besloten dat de schoolexamens voor de examenleerlingen wel door moeten gaan. Dat zijn we aan het organiseren. Wij vragen ook hier jullie begrip. Het 20-minutenrooster loopt gewoon door voor iedereen, maar docenten besteden nu in eerste instantie meer aandacht aan hun examenleerlingen. 
De testweek gaat natuurlijk niet door zoals gepland. We kunnen nog niet zeggen wanneer deze wel doorgaat. Mocht het zo ver zijn, laten we dit op tijd weten. Het is voor leerlingen nu niet nodig om zich daar druk over te maken. Het is wel belangrijk om de lessen te volgen en het huiswerk en de opdrachten bij te houden. 
De mentoren vinden het ook fijn om te weten hoe het met hun leerlingen gaat. Onderling contact via Teams of mail is dan ook belangrijk.
De school is nu telefonisch minder goed bereikbaar. Mochten er dringende vragen of opmerkingen zijn, kan dat via de mail.
Ik wens iedereen positieve kracht, goede gezondheid en succes.
Met hartelijke groet namens de directie,
Claire Arts, rector