De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin nemen afgevaardigden van personeel, ouders en leerlingen plaats. Dit noemen we geledingen. De leerlingen in de MR worden de leerlinggeleding genoemd, de ouders de oudergeleding en de personeelsleden de personeelsgeleding. De geledingen denken mee over het beleid van de school. Eckartcollege en Nuenens College vormen officieel één school. Er is daarom een gezamenlijke MR met afgevaardigden van personeel, ouders en leerlingen van beide vestigingen.

Het doel van de MR is om op een positief kritische manier bij te dragen aan het verbeteren van de school. De MR heeft soms een adviserende en soms een beslissende rol in beleidszaken. Over deze beleidszaken wordt gestemd door de geledingen in een MR-vergadering. Daarnaast bestaat er het initiatiefrecht. Dit recht geeft de MR de bevoegdheid tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen.

De MR wil openheid en overleg bevorderen door zich actief en geïnteresseerd op te stellen richting de schoolleiding. Soms worden er in de MR zaken besproken die gevoelig zijn voor de school of voor individuele personen. Dan is het beter dat de informatie niet openbaar gemaakt wordt. De MR heeft dan geheimhoudingsplicht.

Voor de geledingen van de MR is het van belang om te weten wat er onder personeel, leerlingen en ouders speelt. Maar de leden van de MR nemen zitting zonder last en ruggespraak. Dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg met hun achterban kunnen adviseren over, of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur.

De notulen van de MR-vergaderingen zijn voor betrokkenen (personeel, ouders en leerlingen van Eckartcollege en Nuenens College) openbaar. De notulen liggen voor hen ter inzage bij de recepties van het Eckartcollege en Nuenens College. Alle personeelsleden van beide vestigingen krijgen de notulen ook via digitale weg toegestuurd.

Als u meer wilt weten over de MR, dan kunt u mailen naar mr@eckartcollege.nl of mr@nuenenscollege.nl.